Modele opieki zdrowotnej wg who

33 modèle Bismarcka Cechy Pacjent ma Prawo swobodnego wyboru świadczeniodawcy spośród, tych którzy podpisali stosowne umowy. Obowiązuje Zasada równoważenia przychodów przedmiotowego ubezpieczeniowych pochodzących ze Składek z wydatkami na świadczenia dla Ubezpieczonych. Fundusze statutowe, mające Osobowość prawną znajdują się Pod kontrolą nie państwowych przedmiotowego samorządowych. Budżet globalny jest mécanizmem finansowania szpitali. Lekarze rodzinni wynagradzani są zgodnie z ustalonymi warunkami kontraktu lub otrzymują honoraires za udzielone świadczenia. Koszty leczenia mogą być pokrywane w entierement lub częściowo (Leki). Nadzór nad le sprawuje Państwo tworząc precyzyjne ramy prawne dla jego funkcjonowania. 32 modèle bismarcka modèle Niemiecki enregistreur OD 1883 Roku z wieloma modyfikacjami, z których najbardziej Geographic w niemczech są Dwie réformy ukierunkowane na Obnizenie kosztów funkcjonowania systemu: Reforma Bluma z 1989 r. i Reforma seehofera z 1993 r. założenie : système obowiązkowych Ubezpieczeń Społecznych (chorobowych). Podstawy: Dążenie zabezpieczenia droits Przed niezawinionymi skutkami nie dających się przewidzieć zdarzeń losowych, które mogłyby przyczynić się do utraty dochodów je zagrażać materialnemu bytowi części społeczeństwa. 35 modèle Beveridge a jest modelem Narodowej Służby Zdrowia, qui enregistreur OD 1948 Roku.

Podstawą Tego systemu była znacznie Wcześniej wprowadzona Ustawa o ubezpieczeniu nią z 1911roku. Autorem tej ustawy był Lloyd George. Podstawowe zasady funkcjonowania Tego systemu: zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim obywatelom; Powszechny i szeroki zakres bezpłatnych Usług zdrowotnych Niezależnie OD statusu materialnego obywateli; równość dostępu do Usług zdrowotnych; finansowanie Ochrony Zdrowia ze środków publicznych, w przeważającej części z podatków, un ich wysokość ustalana jest corocznie przez Parlament i uzależniona jest OD diffĂŠrents dochodów budżetu państwa; lekarze rodzinni jako niezależne Podmioty sektora Zdrowia posiadają uprawnienia do zawierania kontraktów; decyzje o finansowaniu świadczeń zdrowotnych mają Charakter centralistyczny; Państwo jest monopolistą w systemie zdrowotnym i zatrudniając pracowników na umowę o pracę ze silne podporządkowanie służbowe; AKTY prawne określają zasady funkcjonowania systemu Ochrony Zdrowia. 2 Systemy i ich rodzaje Podstawowe pojecia i definicje; -System zdrowotny,-System Finansowy-System zdrowotny jako układ bloków i strumieni MODELE Systemów zdrowotnych:-Podstawowe MODELE Systemów zdrowotnych-Ewolucja Systemów zdrowotnych-kierunki Reform Systemów zdrowotnych Literatura: J. Suchecka, (2010 ), Ekonomia Zdrowia i Opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa, s J.

Comments are closed.